ประกาศงดจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2565 (KKIM2022)

        ตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและจังหวัดขอนแก่น ได้ริเริ่มจัดกิจกรรมขอนแก่นมาธาราธอนนานาชาติ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และจัดต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงครั้งที่ 17 เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2563 แต่เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันป้องกัน ควบคุม และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

        คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบแล้ว มีมติเห็นควรงดการจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 18 ในปี พ.ศ. 2565 (KKIM2022) ส่วนกำหนดการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปในปี พ.ศ. 2566 นั้น เห็นควรกำหนดการแข่งขันในช่วงวันอาทิตย์ปลายเดือนมกราคม ดังเช่นที่จัดมาทุกครั้ง

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
        คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

Scroll to Top