ประวัติของขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

ประวัติความเป็นมาของขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ

ในปี 2547 เป็นปีที่ครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเพื่อเฉลิมฉลองในวาระ 40 ปีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับการตอบรับและผู้เข้าร่วมโครงการเรียกร้องให้มีการจัดอย่างต่อเนื่อง ในปีต่อมาจึงได้จัดกิจกรรมขอนแก่นมาราธอนนานาชาติเพื่อให้เป็นกีฬามวลชนของจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือของกลุ่มปัญจมิตร ประกอบด้วยสมาคมกีฬาจังหวัดขอนแก่น สภาทนายความจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และเทศบาลนครขอนแก่น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการกีฬา การท่องเที่ยว และเสริมสร้างเยาวชนให้รักการออกกำลังกายด้วยการวิ่ง โดยได้รับการรับรองเส้นทางการวิ่งประเภทมาราธอนระยะทาง 42.195 กม. ตามมาตรฐานของ “AIMS” ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองการวิ่งระดับโลก ผู้ที่ผ่านการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติในระยะมาราธอน สามารถนำสถิติเพื่อไปสมัครวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดของสนามวิ่งระดับโลกอื่นๆ ได้

สนามวิ่งของขอนแก่นมาราธอนนานาชาติจะแตกต่างจากสนามวิ่งอื่นๆ ในส่วนของการสร้างเยาวชนนักวิ่ง นอกจากนี้ในระยะทางการวิ่งประเภทฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนก็ได้รับการรับรองจากสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF)

โดยขอนแก่นมาราธอนนานาชาติก็ได้พัฒนาการจัดการแข่งขันมาตลอดระยะเวลา 16 ปี และคาดหวังว่าจะเป็นสนามวิ่งในระดับ Asia Major ในอนาคต

ปัจจุบัน การจัดการแข่งขัน“ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ (KKIM2020) หรือ ครั้งที่ 17 ” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผล
2. ส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย
3. ช่วยให้ตระหนักรู้ เห็นภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ
4. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ
5. พัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น
Asian Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

โลโก้ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2020