ประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2019

โครงการประกวดภาพถ่าย
“Khon Kaen International Marathon 2019 Photo Contest”

ความเป็นมา
Khon Kaen International Marathon 2019 (KKIM 2019) เป็นการแข่งขันวิ่งมาราธอนระดับนานาชาติในจังหวัดขอนแก่น ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ได้รับการรับรองจากสถาบัน AIMS และ IAAF โดยจัดเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ พ.ศ. 2562 หรือ ค.ศ. 2019 จัดเป็นครั้งที่ 16 กำหนดจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งนอกจากจะมีการแข่งขันวิ่งมาราธอนแล้ว ยังมีการจัดประกวดภาพถ่ายในกิจกรรมนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วมในภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนเพื่อเผยแพร่กิจกรรมโดยใช้ภาพถ่ายเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ชื่นชม และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในครั้งต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้ร่วมกิจกรรม KKIM 2019 ในการสร้างสรรค์ผลงานภาพถ่าย ได้ร่วมเสนอมุมมองเกี่ยวกับกิจกรรม KKIM 2019
2. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมโดยใช้ภาพถ่ายเพื่อจุดประกายและสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมได้ชื่นชม และใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ KKIM ในครั้งต่อ ๆ ไป

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ไม่จำกัดเพศ อายุ เชื้อชาติ

กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. เป็นภาพถ่ายที่เกิดขึ้นในกิจกรรม “Khon Kaen International Marathon 2019 (KKIM 2019)” ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม 2562 นี้เท่านั้น
2. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้โดยไม่จำกัดจำนวนภาพ แต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องถ่ายโดยผู้ส่งภาพเข้าประกวดเองเท่านั้น
3. เป็นภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลประเภทใดก็ได้ ที่มีความละเอียดของภาพ 8 ล้านพิกเซล ขึ้นไป
4. สามารถตกแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม แต่ไม่เกินความเป็นจริง และห้ามตัดต่อซ้อนภาพ
5. ให้อัดหรือพิมพ์ภาพลงบนกระดาษขนาด 12 x 18 นิ้ว ติดภาพไว้กึ่งกลางแผ่นพลาสติกลูกฟูก (Future Board) สีดำ ขนาด 16 x 22 นิ้ว โดยเว้นระยะห่างจากขอบด้านละ 2 นิ้ว
6. ให้ส่งสำเนาไฟล์ภาพทุกภาพที่ส่งเข้าประกวด พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ e-Mail ของผู้ส่งภาพเข้าประกวดทาง e-mail sirbea@kku.ac.th โดยใช้หัวข้อว่า “KKIM 2019 Photo Contest”
7. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ ผู้จัด KKIM มีสิทธิ์เผยแพร่ และนำไปใช้ได้ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ เพิ่มเติมแก่เจ้าของภาพ และขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดคืนแก่เจ้าของภาพ
8. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดกฏเกณฑ์ กติกา วิธีการตัดสินโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด จะอุทธรณ์ฟ้องร้องมิได้

รางวัลการประกวดภาพถ่ายรางวัลการประกวดภาพถ่าย

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล เงินสด 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1 รางวัล เงินสด 4,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 1 รางวัล เงินสด 3,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท รวมเงินสด 3,000 บาท

คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่าย
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย อนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ปิยนัส สุดี อนุกรรมการ
4. อาจารย์ ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี อนุกรรมการ5
. อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี อนุกรรมการ
6. อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อนุกรรมการ
7. นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
8. นายณัฐเดช ภิลัยวรรณ์ เลขานุการ
9. นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย ผู้ช่วยเลขานุการ

เกณฑ์การตัดสินภาพถ่าย
ใช้หลักเกณฑ์ตามที่คณะกรรมการกำหนดร่วมกัน

กำหนดการส่งผลงานและการตัดสิน
29 ม.ค. – 14 ก.พ. 2562 ส่งผลงาน ณ กองการกีฬา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือ ร้าน เจ เจ โฟโต้เซ็นเตอร์ ตรงข้ามโรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 (ถือตามตราประทับไปรษณีย์)
16 ก.พ. 2562 ตัดสินรางวัล ณ สำนักงานกีฬา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
17 ก.พ. 2562 ประกาศผลภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในเพจ khonkaenmarathon
19-29 ก.พ. 2562 รับรางวัล ณ สำนักงานกีฬา อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นม.ค. 2563 จัดแสดงภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล ในงาน KKIM 2020 Expo