ขอนแก่นสานฝันเด็กอีสานสู่มาราธอนระดับโลก

4373
ขอนแก่นสานฝันเด็กอีสานสู่นักวิ่งระดับโลก

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ไม่ใช่แค่การจัดวิ่ง แต่คือการพัฒนาเยาวชนในมิติต่างๆด้วยการวิ่ง

สำหรับนักวิ่งแล้วเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกสัปดาห์ที่สามของเดือนมกราคมในทุกปี จังหวัดขอนแก่นมีการจัดการแข่งขันวิ่ง “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ จนกลายเป็นประเพณีของจังหวัดไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจัดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยได้รับการรับรองมาตรฐานเส้นทางวิ่งระยะมาราธอนจาก “AIMS” ซึ่งเป็นสถาบันที่รับรองการวิ่งระดับโลก ผู้ที่ผ่านการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติในระยะมาราธอน สามารถนำสถิติเพื่อไปสมัครวิ่งตามเกณฑ์ที่กำหนดของสนามวิ่งระดับโลกอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ยังได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการแข่งขันโดยสหพันธ์สมาคมกรีฑานานาชาติ (IAAF)

ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ความรู้ ความเข้าใจวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ พลานามัยที่ดีและได้ผลส่งเสริมให้เยาวชนสนใจ เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬาเป็นนิสัย ช่วยให้ตระหนักรู้ ถึงภัยยาเสพติด เป็นกำลังและร่วมมือในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและเทคโนโลยีการจัดการแข่งขัน และพัฒนานักกรีฑาไทยให้ก้าวสู่มาตรฐานสากลระดับนานาชาติ และพัฒนา ส่งเสริมนักวิ่งไทย สู่การวิ่งมาราธอนระดับอาชีพระดับสากล มุ่งสู่การเป็น Asean Marathon Majors ศูนย์กลางจัดการแข่งขันมาราธอนมาตรฐานสากลแห่งภูมิภาคอาเซียน

สำหรับการจัดการแข่งขันรายการที่ยิ่งใหญ่นี้ใช้งบประมาณในการดำเนินการมากกว่าครั้งละ 10 ล้านบาท โดยในครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2547) ถึงครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2560) ใช้งบประมาณหลักจากผู้สนับสนุน ร่วมกับงบประมาณมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายได้จากค่าสมัคร ต่อมาในปี 2561 เป็นต้นมา ทางจังหว้ดขอนแก่นได้อนุมัติงบประมาณมาดำเนินการบางส่วน อย่างไรก็ดี ถ้ามองในแง่รายรับกับรายจ่ายแล้ว ทางผู้จัดซึ่งประกอบด้วยจังหวัดขอนแก่น และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อหารายได้จึงทุ่มงบประมาณเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่ คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การจัดการแข่งขันครั้งที่ 3 เมื่อปี พ.ศ. 2549 คือ โครงการ “สานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ” ซึ่งจัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยประสานความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรทรงคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ ให้เห็นว่า “เราสามารถสร้างความฝันให้เป็นจริงได้” โดยให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลรักษาสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง หมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ และต้องตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติดและอบายมุกทุกชนิด

โครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ มีการดำเนินงานโดยจัดให้เด็กที่รักในการวิ่งได้วิ่งฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สนับสนุนค่าที่พัก ค่าเดินทาง ค่าสมัคร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์ฝึกนักวิ่ง ซึ่งได้สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียน เพื่อเป็นค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมเด็ก มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งให้กับผู้ฝึกสอนการวิ่ง จัดอบรมศักยภาพของนักวิ่งในศูนย์ฝึกฯ และยังมีกิจกรรมโรดโชว์ ไปยังโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ความรู้เรื่องการวิ่งแก่เยาวชนอีกด้วย ซึ่งใช้งบประมาณในการสนับสนุนโครงการนี้กว่าปีละ 1 ล้านบาท

ฝึกซ้อมเยาวชนสู่นักวิ่งมืออาชีพ
ฝึกซ้อมเยาวชนสู่นักวิ่งมืออาชีพ
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งให้กับครู/ผู้ฝึกสอนการวิ่ง
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งให้กับครู/ผู้ฝึกสอนการวิ่ง
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งให้กับครู/ผู้ฝึกสอนการวิ่ง
การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการวิ่งให้กับครู/ผู้ฝึกสอนการวิ่ง
กิจกรรมโรดโชว์ ไปยังโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ความรู้เรื่องการวิ่งแก่เยาวชน
กิจกรรมโรดโชว์ ไปยังโรงเรียนต่างๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อให้ความรู้เรื่องการวิ่งแก่เยาวชน
รุ่นพี่โครงการสานฝันฯร่วมสร้างแรงบันดาลใจ
รุ่นพี่โครงการสานฝันฯร่วมสร้างแรงบันดาลใจ

โดยในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมามีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสานฝันฯ ดังนี้

ลำดับที่ โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ
1 กุฉินารายณ์ นายรชธร  สุวรรณหาร
2 ชุมชนนาเรียงวิทยาคม นายสมาน  ระดาไสย
3 เชียงสาศิลปสถาน นางรูวัยดา  เปาะแต
4 ดงสมบูรณ์ประชารัฐ(สพฐ.) นายทินกร  พลศรี
5 สะอาดนาดีศิลาวิทย์ นายสุริยา  ภูโอบ
6 หนองแข้วิทยา นายสิริพงษ์  ประไพร
7 หนองแฝกหนองหว้าวิทยา นายณัฐพงษ์  ชุ่มเรืองศรี
8 เขาวงพิทยาคาร นายจุดหมาย  อารมณ์สวะ
9 กัลยาณวัตร นายมานพ  ดีงาม
10 แก่นนครวิทยาลัย นายชัยมงคล  บัวช่วย
11 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) นายสมเกียรติ  ศรีรุ่งเรือง
12 นครขอนแก่น นายชัยขจร  บัวช่วย
13 น้ำพองศึกษา นางสาวหนึ่งฤทัย ฮาตแสนเมือง
14 บ้านแดงใหญ่(ราษฏร์คุรุวิทยาคาร) นายสยาม บุตรศรี
15 บ้านม่วง นายศุภชัย มโนชัย
16 บ้านหนองคลอง นายคมกริช  แสนวงษ์
17 บ้านหินเหิบศิลาทิพย์ นายทวีชัย  บุญรุ่ง
18 ฝางวิทยายน นายสุขขี  ดีสงคราม
19 ศรีเสมาวิทยาเสริม นายศุภชัย หาทนต์
20 หนองเรือวิทยา นายจำรูญ  วิชัยพล
21 ชุมชมบ้านพระยืน นายมนัส  วิศวรักษ์
22 โคกงามวิทยาคาร นางสาวสุภาพร  นามเชียงใต้
23 จตุรมิตรวิทยาคาร นายปิยะพงษ์  แก้วกู่
24 หนองแห้ววังมนศึกษา นายประจักร  คำมุงคุณ
25 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น สิบเอกจักรทิพย์  โพธิ์เจริญ
26 นครพนมวิทยาคม นายสมชาย ยิ่งคำแหง
27 บ้านดอนปอหนองโอง นายเคน เดชขันธ์
28 บ้านผึ้งวิทยาคม นายธีรวิทย์  พิมราช
29 ปลาปากวิทยา นายเสรี  พิมราช
30 ลำพระเพลิงพิทยาคม นางสาวศรีสุดา  ห้องเขียว
31 นวมินทราชูทิศ อีสาน นายศราวุธ พงษ์ศิลป์
32 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก นายระดับ โพธิสาร
33 เมืองน้อยวิทยาคม นายทักษิณ ศรสุทธิ์
34 เมืองโพธิ์ชัย นายอร่าม นราทร
35 โสภโณประชาสรรค์ นายคำพูล วิเชียรศรี
36 หนองหมื่นถ่านวิทยา นายอัครพล  เทียมไสย์
37 โพนงามศึกษา นายโทน  สีดาเดช
38 มัธยมวาริชภูมิ นายมานพ  โยธายุทธ
39 อากาศอำนวยศึกษา ว่าที่สุรศักดิ์  นันทเดช
40 บ้านหินลับศิลามงคล นายสุนัย  บุญธรรม
41 หนองแกสระแก้ววิทยา นายรุ่งอรุณ  ศรีหาบัว
42 หนองวัวซอพิทยาคม นายวิทยา  โสภี
43 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร นายครรชิต  ยางกลาง
44 โนนข่าวิทยา นายสมพงษ์  คำแก้ว
45 บ้านน้ำพ่น นางพิสมัย  สิมสีพิมพ์
46 บ้านหนองสระพัง นายสุริยันต์  รูปงาม