ผลการแข่งขัน KKIM Photo Contest 2018

2718
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ชื่อภาพ มุ่งมั่น โดย นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง
ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท ชื่อภาพ มุ่งมั่น โดย นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง

ผลการแข่งขัน KKIM Photo Contest 2018
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้ทำการตัดสินการประกวดฯ โดยผลการตัดสินมีดังนี้

ชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท
ชื่อภาพ มุ่งมั่น โดย นายเจียมศักดิ์ ทองรุ่ง

รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 4,000 บาท
ชื่อภาพ ก้าวคนละก้าว โดย นายภาสวิชญ์ ศรีกุลนาวิน

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท
ชื่อภาพ ไม่มีชื่อ โดย นายประยนต์ ช่างเกวียน

ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อภาพ ชุดนอนไม่ได้นอน โดย นายชมชนม์ จรทะผา


ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อภาพ ล้นเกล้าฯ ชาวไทย โดย นายเศกสรร กลางหล้า

ชมเชย เงินรางวัล 1,000 บาท
ชื่อภาพ มุ่งมั่นสู่เส้นชัย โดย นายสุภเกียรติ พันเดช

โดยจะมีพิธีมอบรางวัล ในวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดภาพถ่ายฯ ประกอบด้วย

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ประธานอนุกรรมการ
2. รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย อนุกรรมการ
3. อาจารย์ ดร.ปิยนัส สุดี อนุกรรมการ
4. ภก.ดร.ประชาสรรค์ แสนภักดี อนุกรรมการ
5. อาจารย์พยุงศิลป์ เปศรี อนุกรรมการ
6. อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร อนุกรรมการ
7. นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา อนุกรรมการ
8. นายณัฐเดช ภิลัยวรรณ์ เลขานุการ
9. นางสาวจุฑามาศ พิลาไชย ผู้ช่วยเลขานุการ