KKIM ออกเยี่ยมโรงเรียนในโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 

1892

คณะกรรมการจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018 ได้จัดโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2018  โดยมีการจัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา  โครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งวันเปิดงาน (6 ตุลาคม 2560)  ได้มีพิธีเปิดโดยมี รศ. เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธาน  และมีผศ.วิชิต  เผือกนอก ประธานอนุกรรมการฝ่ายโครงการสานฝันฯ กล่าวรายงาน เพื่อสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฑาให้มีทักษะการวิ่งที่ถูกต้อง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่นักเรียนในโครงการสานฝันฯ ได้ดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

บรรยากาศการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา สนับสนุนโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560
บรรยากาศการจัดฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา สนับสนุนโครงการสานฝันสู่วันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติปี 2018 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560

 

การจัดโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน เยาวชน มีความคิดสร้างสรรค์ ความสามัคคี เสริมสร้างบุคลิกภาพ และมีสุขภาพร่างกายใจที่แข็งแรง ตลอดจนสามารถพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศของการวิ่งมาราธอนได้ในอนาคต ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรมืออาชีพ  ได้แก่ อ.ดร.โรจพล บูรณรักษ์ บรรยายเรื่อง การออกกำลังกายและการฝึกซ้อมในเด็กและนักกีฬาระดับยุวชน   และ อ.มานพ ดีงาม  ผศ.โฆสิต แจ้งสกุล บรรยายเรื่อง การกำหนดโปรแกรมการฝึกซ้อมการวิ่งระยะกลางและระยะไกล  โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนที่ร่วมโครงการกว่า 51 โรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดโอกาสให้นักเรียนกว่า 5,000 คนร่วมแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

และในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 นี้คณะกรรมการได้เดินสายออกเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ดังนี้

1. โรงเรียนปลาปากวิทยา อ.ปลาปาก จ.นครพนม 21 พฤศจิกายน 2560

2. โรงเรียนบ้านหนองคลอง อ.บ้านฝาง ขอนแก่น 22 พฤศจิกายน 2560

3. โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 22 พฤศจิกายน 2560

4. โรงเรียนมัญจาศึกษา อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2560

5. โรงเรียนบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 27 พฤศจิกายน 2560

6. โรงเรียนโนนข่าวิทยา อ.พล จ.ขอนแก่น 28 พฤศจิกายน 2560

7. โรงเรียนท่านางแนววิทยา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น 28 พฤศจิกายน 2560

8. โรงเรียนบ้านหนองสระพัง อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร 29 พฤศจิกายน 2560

9. โรงเรียนบ้านน้ำพ่น อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 30 พฤศจิกายน 2560

10. โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 30 พฤศจิกายน 2560

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
มข. จัดอบรมผู้ฝึกสอนกรีฑา หนุนโครงการสานฝัน สู่วันขอนแก่นมาราธอน