ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย KKIM2019 Photo Contest

4401

ผลการตัดสินโครงการประกวดภาพถ่าย “Khon Kaen International Marathon 2019 Photo Contest”

ตามที่คณะกรรมการได้ประกาศโครงการประกวดภาพถ่าย “Khon Kaen International Marathon 2019 Photo Contest” ไปแล้วนั้น มีช่างภาพผู้สนใจส่งภาพเข้ามาร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านมาณโอกาสนี้ สำหรับผลการประกวดคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์ เพียศิริ ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ รองศาสตราจารย์สุวัฒน์ จิตต์ปราณีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กษม อมันตกุล อาจารย์ ดร.ปิยนัส สุดี อาจารย์ชลวุฒิ พรหมสาขา ณ สกลนคร นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา ได้พิจารณาแล้ว จึงประกาศผลการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท นายปรีดี ศรีตระกูล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท นายชมชนม์ จรทะผา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท นายไพศาล เสงี่ยมศรี
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายประสบชัย จันดก
รางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายประยนต์ ช่างเกวียน

สำหรับท่านที่ได้รับรางวัลต่างๆ ทางผู้จัดประประสานแจ้งวันเวลาในการมอบรางวัลอีกครั้งหนึ่ง


ภาพผู้ชนะรางวัลชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท นายปรีดี ศรีตระกูล


ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 4,000 บาท นายชมชนม์ จรทะผา


ภาพรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 3,000 บาท นายไพศาล เสงี่ยมศรี


ภาพรางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายจีรศักดิ์ ซุ่นไร้


ภาพรางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายประสบชัย จันดก


ภาพรางวัลชมเชย เงินสด 1,000 บาท นายประยนต์ ช่างเกวียน