Language : ภาษาไทย       English
กติกา วันเวลา สถานที่แข่งขัน ประเภทการแข่งขัน รางวัล การรับสมัคร |เส้นทางวิ่ง |การเดินทาง | ที่พัก |
สถานที่ท่องเที่ยว
|กรอกใบสมัคร/ตรวจสอบพิมพ์ชำระเงิน | ลงทะเบียน นร.- นศ./นร.โครงการสานฝัน| ผลการแข่งขัน | กรรมการ
 

12th Khon Kaen International Marathon
วันแข่งขัน :
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2558
Start & Finish : ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เวลาปล่อยตัว
มาราธอน Marathon (42.195 km):                     04.15 น.
ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon (21.10 km):              05.25 น.
มินิมาราธอน Mini Marathon (11.55 km):              06.00 น.
เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ Walk & Fun Run (4.5 km):                08.00 น.

ประเภทการแข่งขัน
มาราธอน Marathon 
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ชาย)
18-34 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
18-29 ปี 30-39 ปี
40-44 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 55-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon 
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ชาย)
16-29 ปี 30-34 ปี
35-39 ปี 40-44 ปี
45-49 ปี 50-54 ปี
55-59 ปี 60-64 ปี
65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
16-29 ปี 30-39 ปี
40-44 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 55-59 ปี
60 ปีขึ้นไป

มินิ มาราธอน Mini Marathon 
ประเภททั่วไปและกลุ่มอายุ

กลุ่มอายุ (ชาย)
12-13 ปี 14-15 ปี
16-17 ปี 18-19 ปี
20-24 ปี 25-29 ปี
30-34 ปี 35-39 ปี
40-44 ปี 45-49 ปี
50-54 ปี 55-59 ปี
60-64 ปี 65 ปีขึ้นไป

กลุ่มอายุ (หญิง)
12-13 ปี 14-15 ปี
16-19 ปี 20-29 ปี
30-39 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่จำกัดอายุ

รางวัล
ผู้ที่เข้าเส้นชัย อันดับแรกทั้งชายและหญิงในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอนจะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลพระราชทาน และผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับที่ 2-5 จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ รวมทั้งผู้ที่มีเวลาสุทธิ 5 อันดับแรก ในประเภทกลุ่มอายุ จะได้รับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลเกียรติยศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลประเภททั่วไปแล้วจะไม่ได้รับรางวัลประเภทกลุ่มอายุ นอกจากนี้ผู้ที่เข้าเส้นชัยภายในเวลาที่กำหนดในประเภทมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนและมินิมาราธอน จะได้รับเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร ส่วนประเภทเดินวิ่งผู้ที่เข้าเส้นชัย 10,000 คนแรกจะได้รับเหรียญรางวัล

เวลาที่กำหนด
มาราธอน 7 ชั่วโมง
ฮาล์ฟมาราธอน 3 ชั่วโมง 30 นาที
มินิมาราธอน 1 ชั่วโมง 45 นาที

เงินรางวัล
มาราธอน Marathon

รางวัลทั่วไป
(บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ
(บาท)

ลำดับที่

ชาย

หญิง

ลำดับที่

ชาย

หญิง

1

100,000

50,000

1

7,000

7,000

2

50,000

40,000

2

6,000

6,000

3

30,000

30,000

3

5,500

5,500

4

20,000

20,000

4

4,500

4,500

5

10,000

10,000

5

4,000

4,000

ฮาล์ฟ มาราธอน Half Marathon

รางวัลทั่วไป
(บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ
(บาท)

ลำดับที่

ชาย

หญิง

ลำดับที่

ชาย

หญิง

1

50,000

35,000

1

3,500

3,500

2

25,000

18,000

2

3,000

3,000

3

15,000

15,000

3

2,800

2,800

4

10,000

10,000

4

2,500

2,500

5

5,000

5,000

5

2,000

2,000

Mini Marathon

รางวัลทั่วไป
(บาท)

รางวัลประเภทกลุ่มอายุ
(บาท)

ลำดับที่

ชาย

หญิง

ลำดับที่

ชาย

หญิง

1

20,000

15,000

1

1,800

1,800

2

12,500

10,000

2

1,600

1,600

3

7,500

7,500

3

1,400

1,400

4

5,000

5,000

4

1,200

1,200

5

3,000

3,000

5

1,000

1,000

รางวัลพิเศษ
นักวิ่งมาราธอนที่ทำเวลาได้ดีที่สุดและทำลายสถิติในรอบ 11 ปี จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ 100,000 บาท

ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ชำระเงินรางวัลให้ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดอันเนื่องจากการติดชิพผิดของนักวิ่งเอง

วิธีการสมัคร
สามารถสมัครได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้
1. นักวิ่งที่มีที่อยู่ในไทย สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.khonkaenmarathon.com และ พิมพ์ใบชำระเงินไปชำระที่ธนาคารที่ท่านเลือก ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัด (มหาชน) หรือธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โดยชำระได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในวันที่ที่ระบุในเอกสารการชำระเงิน หากพ้นกำหนดคณะกรรมการจะเรียกเก็บเงินเพิ่มตามอัตราของวันที่ชำระเงิน และธนาคารจะแจ้งการชำระเงินให้มหาวิทยาลัยทราบโดยอัตโนมัติ
2. ส่งใบสมัครพร้อมธนาณัติสั่งจ่าย น.ส.ธนรัตน์ สอนสา ปณ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ส่งถึง กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002 กำหนดถึงมหาวิทยาลัยขอนแก่นภายในวันที่ 22 มกราคม 2558
3. สมัครโดยตรงที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ทำการตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นด้านประตูเจ้าพ่อมอดินแดง (ประตู 2) ภายในวันที่ 22 มกราคม 2558 เวลา 16.30 น. โดยแสดงบัตรประชาชนและแจ้งที่อยู่ในการส่งใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ จะไม่มีการสมัครและรับชิพในวันแข่งขัน
หากยกเลิกการสมัครจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ และไม่สามารถจะวิ่งแทนกันได้

การรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึก (23-24 ม.ค. 58)
นักวิ่งในประเภทมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน และมินิมาราธอน จะใช้ชิพในการจับเวลา โดยประเภททั่วไป จะตัดสินด้วยเวลาสิ้นสุด (Finish Time) ส่วนประเภทกลุ่มอายุจะตัดสินด้วยเวลาสุทธิ (Net Time) นักวิ่งสามารถติดต่อขอรับเบอร์วิ่ง ชิพจับเวลา และของที่ระลึกได้ในวันที่ 23-24 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น.-19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก

ขนาดเสื้อกล้ามคลิกที่นี่

อัตราค่าสมัคร  สำหรับคนไทย เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย

ประเภท

ชำระภายในวันที่ 18 ม. 2558

ชำระภายในวันที่ 18-22 ม.ค. 2558

ชำระในวันที่ 23-24 ม.ค. 2558

Marathon

800 บาท

 1,000 บาท

1,500 บาท

Half Marathon

600 บาท

800  บาท

1,200 บาท

Mini Marathon

400  บาท

600  บาท

1,000 บาท

Walk & Fun Run

100 บาท

100 บาท

100 บาท

*ผู้สมัคร อายุ 60-69 ปี ครึ่งราคา
*ผู้สมัคร อายุ 70 ปีขึ้นไปสมัครฟรี

กติกาการแข่งขัน (คลิก)

กรอกใบสมัคร/ตรวจสอบใบพิมพ์ชำระเงิน

 ติดต่อสอบถาม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น
123/101 หมู่ 16 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

Tel  0-81974-0784      Fax:0-4320-2388
Email :khonkaenmarathon @gmail.com
www.khonkaenmarathon.com


Email: info@khonkaenmarathon, khonkaenmarathon@gmail.com