Committee

คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14” ประจำปี 2560

   คำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขัน “ขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 14” ประจำปี 2560 (เพิ่มเติม)
คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2990/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

คำสั่งจังหวัดขอนแก่นที่ 2991/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557


คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 (เพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 9

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 8

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552 (แก้ไขและเพิ่มเติม)

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2552

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6

คำสั่งจังหวัดขอนแก่น เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 6

7655 Total View 6 View Today